תנאי שימוש

 

 

תקנון אתר האינטרנט של "פרינדס, רשת מועדוני תרבות ישראלית בע"מ"

 

כללי

 1. חברת פרינדס, רשת מועדוני תרבות ישראלית בע"מ, ח"פ 516459856 (להלן: "פרינדס" או "החברה") הינה חברה בע"מ בבעלות מלאה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות"), שמטרתה הנגשת תרבות באולמות בבעלות ההסתדרות ו/או מי מטעמה, ברחבי הארץ, לחברי הסתדרות וליתר הציבור.
 2. השימוש בשירותי החברה ורכישת כרטיסים למופעים והפקות שהחברה מעלה, כפופים להצטרפות למועדון הלקוחות של פרינדס (להלן: "המועדון").
 3. החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.
 4. החברות במועדון פתוחה לכלל הציבור, אולם רכישת כרטיסים מסובסדים תתאפשר לחברי ההסתדרות המשלמים לה דמי חבר בלבד, כהגדרתם בחוקת ההסתדרות. במקרה של מחלוקת בנושא הזכאות לרכישת כרטיסים מסובסדים, תוכרע המחלוקת על ידי ועדת חריגים של מנהל מרשם החברים בהסתדרות.
 5. מגבלת רכישה – חבר הסתדרות זכאי לרכישת 2 כרטיסים במחיר מסובסד לכל מופע ע"י הקלדת מס' תעודת זהות. במופעי ילדים חבר הסתדרות זכאי לרכישת 4 כרטיסים למופע. ניתן לרכוש למספר מופעים במקביל. רכישת כרטיס "רגיל" במחיר מלא אינה מוגבלת.
 6. עובדים המשלמים להסתדרות דמי טיפול ארגוני בלבד יהיו זכאים ככלל הציבור להצטרף למועדון, אולם לא יהיו זכאים לרכוש כרטיסים מסובסדים.
 7. כתנאי לשימוש באתר, המשתמשים נדרשים להירשם אליו, רישום ראשוני וחד-פעמי, וליצור חשבון משתמש, תוך הצטרפות למועדון. לשם כניסה לאתר נדרש המשתמש להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות, דוא״ל וסיסמא אישית שתבחר על ידו עם כניסתו הראשונה לאתר. במהלך הרישום תערך בדיקה של עמידת המשתמש בתנאי הזכאות האמורים לעיל מול מאגר המידע של ההסתדרות (מס' 843161). בדיקה כאמור תבוצע גם בכל ניסיון לבצע רכישת כרטיס מסובסד.
 8. הפעילות והרכישה באתר המועדון כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא/י את התקנון בקפידה. 
 9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 10. "פרינדס" ו/או ההסתדרות שומרות על זכותן להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת ו/או להפסיק את זכאותך להנות מפעילות המועדון. כמו כן החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי הזכאות למועדון מעת לעת.
 11. תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מהווים הסכם מחייב בין המשתמשים שיעשו כל שימוש באתר "פרינדס" (להלן בהתאמה: "המשתמשים" ו-"האתר")) לבין החברה. 
 12. על ידי שימוש באתר ועל ידי הקלקה על כפתור "אני מסכים" ברישום לאתר, אתם מקבלים עליכם תנאי שימוש אלה. החברה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי שימוש אלה לרבות כל מדיניות אחרת המשולבת בתנאי שימוש אלה, בכל עת, על ידי פרסום הוראות מתוקנות באתר ואתם אחראים לסקירה והיכרות עם שינויים אלה. אנא שימו לב ששינויים כאמור יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. אתם מכירים בכך שקראתם והבנתם את תנאי השימוש ואלה מהווים חוזה משפטי מחייב ואכיף בין החברה לבינכם ואתם מסכימים להיות כפופים להם ולציית לכל דין ותקנה הנוגעים לשימוש ביישום.

רישום

 1. כתנאי לשימוש באתר, כולו או מקצתו, המשתמשים נדרשים להירשם אליו וליצור חשבון משתמש באתר ובכך להצטרף למועדון "פרינדס".   
 2. כחלק מהליך הרישום, תדרשו לספק מידע אישי מסוים (לרבות שם, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצא באלה) ולבחור סיסמה. במסגרת הרישום, על המשתמשים לספק מידע מדויק, שלם ומעודכן. חל איסור (1) להתחזות לאדם אחר; (2) להשתמש בשם משתמש שהוא שם בכפוף לזכויות אדם אחר או ישות אחרת ללא הרשאה נאותה; או (3) להשתמש בחשבון משתמש אחר ללא רשות.
 3. כל המידע אודות משתמשי האתר, ישמר במאגר המידע של החברה. (לחברה תהיה גישה למאגר המידע של החברה לצורך ניהול ותפעול המועדון והאתר, לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלה.  המשתמש מכיר בכך ומסכים שהחברה או מי מטעמה רשאים לאסוף נתונים מסוימים ומידע אודות המשתמשים באמצעות השירות. כמו כן, המשתמשים מצהירים, כי ידוע להם כי המידע ממאגר המידע של "פרינדס", מועבר גם למאגר המידע של ההסתדרות (מספר מאגר 843161) לשימוש בהתאם למטרות ההסתדרות ובהתאם למטרות מאגר ההסתדרות. המשתמש מסכים ומאשר לקבל שרותי דיוור ישיר, לרבות עדכונים, דבר פרסומת, והצעות למוצרים ו/או שירותים נוספים מאת "פרינדס" ו/או חברות הקשורות עימה (לרבות ההסתדרות) באמצעי התקשורת שנמסרו על ידו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים וכן להעברת המידע שמסר המשתמש לצורך מימוש מטרות אלה כאמור במדיניות הפרטיות שלהלן ובהתאם לכל דין. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבלת שירותי הדיוור כאמור לעיל, הוא יכול לשלוח מייל בבקשה להסרה מרשימת התפוצה לכתובת:
  service@friends-hist.co.il
 4. המשתמש יהיה האחראי היחידי לפעילות בחשבון המשתמש שלו ועליו לשמור את פרטי ההרשאות בחשבון מאובטחים. על המשתמש להודיע באופן מיידי לחברה, על כל הפרת אבטחה או גישה בלתי מורשית לחשבון המשתמש שלו. החברה ו/או מי מטעמה, לא יחובו בגין הפסד שיגרם עקב שימוש בלתי מורשה בחשבונכם.  

שימוש באתר

 1. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.
 2. בנוסף, החברה ו/או הנהלת האתר רשאית לסיים או להשעות את החשבון והגישה לשירות (כולו או מקצתו) מיד, ללא הודעה מראש או חבות, אם תפרו, או לא תצייתו לתנאי שימוש אלה, כולם או מקצתם. במקרה כאמור החברה רשאית לסיים את גישת המשתמש ליישום והשירות אם נקבע שמשתמש כאמור הוא מפר חוזר או מכל סיבה שהיא. מפר חוזר הוא משתמש שכבר קיבל הודעה על פעילות מפרה יותר מפעם אחרת. 
 3. הוראות תנאי שימוש אלה שלפי טבען נותרות בתוקף לאחר סיום, יוותרו בתוקף מלא לאחר סיום תנאי שימוש אלה מכל סיבה שהיא. סיום תנאי שימוש אלה לא ישחרר אתכם מכל התחייבות הנובעת או שנצברה לפני מועד סיום כאמור או יגביל חבות שהייתם חבים לחברה או למי מטעמה אחרת.
 4. אתם מתחייבים בזאת שאתם מורשים להתקשר בתנאי שימוש אלה ושהשימוש שלכם בשירות מטעם מי שזכאי למועדון "פרינדס" הוא שימוש מורשה על ידי הזכאי. אם נודע לכם על שימוש בלתי מורשה בזכאותכם למועדון אנא פנו אלינו על מנת להודיע לנו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: service@friends-hist.co.il
 5. אם אתם שולחים משוב או הצעות לחברה לעניין השירות, אתם מכירים בכך שהחברה רשאית להשתמש בהם לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא התחייבות לפצות אתכם בכל צורה שהיא בגין משוב או הצעות כאמור.

מגבלות רכישה באתר

 1. מלאי הכרטיסים למופעים השונים המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
 2. "פרינדס" שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר הכרטיסים המסובסדים שהיא מציעה למכירה, וכן להגביל את מספר הכרטיסים המסובסדים שרשאי כל חבר מועדון לרכוש בשנה קלנדרית. הגבלה יכולה להיות גם בקשר למכירה ו/או להופעה מסויימת. הגבלות אלה נועדו, בין היתר, לאפשר למספר גדול ככל האפשר של משתמשים ליהנות מההטבות המוצעות במסגרתו.
 3. כל מכירת הכרטיסים באתר, לכל המופעים ללא יוצא מן הכלל, כפופה למלאי הכרטיסים הקיים, בהתאם למגבלת מקום בכל אולם, ובהתאם להנחיות כל דין.

ביצוע עסקאות ותשלום

 1. המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. החברה רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 2. ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף . כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה ע"פ הפרטים שהוזנו.
 3. קיימת אפשרות שהמערכת תזכור את פרטי כרטיס האשראי לרכישות עתידיות (על פי בחירת וסימון הלקוח בדף הרכישה). שמירת הפרטים מבוצעת על פי תקן PCI  מחמיר של חברות האשראי כדי לאפשר רכישה פשוטה ובטוחה.
 4. על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה, להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין ומהווה עבירה פלילית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
 5. עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית. החברה לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.
 6. זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/ המופע. לא תחול על החברה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
 7. בעלי מוגבלות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, שימוש באביזרי שמע וכיו"ב, מתבקשים לברר טלפונית או דרך האתר, טרם רכישת הכרטיסים, פרטים אודות סידורי הישיבה/השימוש המבוקשים על ידם.

מחירים ותשלומים

 1. החיוב בגין רכישות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור הלקוח בכל רכישה ורכישה, בתוספת דמי טיפול והכל כמפורט באתר.
 2. בגין ביצוע הזמנה, תישלח לרוכש קבלה ו/או אישור הזמנה לכתובת המייל שהוזנה על ידו בעת הרישום למועדון.
 3. כל המחירים הנקובים באתר, כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

מדיניות תשלום בכרטיס אשראי

 1. התשלומים אינם כוללים ריבית ו/או הצמדה
 • מ- 150 ₪ – 2 תשלומים
 • 300 ₪ – 3  תשלומים
 • 500 ₪ – 4  תשלומים
 • 700 ₪ – 5  תשלומים
 • 900 ₪ – 6  תשלומים
 • 1200 ₪  – 7 תשלומים

 

מדיניות ביטול עסקאות

 1. החברה עושה כל מאמץ כדי ליצור חווית שירות וקניה נעימה ויעילה.
 2. במקרה של אי שביעות רצון מתחייבת החברה לטפל בכל פנייה. חבר המועדון יעודכן על קבלת פנייתו ובתום הטיפול יקבל מענה.
 3. ביטול רכישה יעשה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר.
 4. ניתן לבטל הזמנות באמצעות פנייה בדף "צור קשר" ו/או באמצעות אימייל service@friends-hist.co.il ו/או באמצעות המוקד הטלפוני, וזאת עד 3 ימי עסקים לפני מועד המופע (יום עסקים שלנו מוגדר משעה 8:30 ועד שעה 18:30) או סגירת המכירה באתר. הקרנות סרטים בלבד ניתן לבטל עד יום עסקים אחד לפני מועד ההקרנה .ביטול שיעשה לאחר מכן יחויב במלוא עלות הכרטיס. עלות דמי הביטול 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 5. בעת ביטול רכישה, לא ניתן לפצל הזמנות או לבצע ביטול חלקי. 
 6. בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר – כמוה כבקשת ביטול עסקה; המשתמש יבטל את ההזמנה ויבצע תהליך רכישה חדש.
 7. אין אפשרות להחליף באמצעות האתר אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות באמצעות האתר להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה);
 8. אם וככל שיבוטל אירוע על ידי החברה, יהא המזמין זכאי להחזר כספי מלא.
 9. במידה ואירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי, בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי
 10. במקרה של אי ניצול כרטיסים עקב מצב רפואי חמור ולאחר הצגת אישור רפואי, תיבדק האפשרות לקבלת מופע חליפי על בסיס מקום פנוי. למען הסר ספק אין התחייבות לקבלת מופע חליפי והאישור נתון לשיקול דעת החברה. 

קניין רוחני 

 1. החברה הינה בעלת רישיון השימוש בכל זכות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר. זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין שימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.
 2. אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של החברה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

דיווח הפרות קניין רוחני

 1. אם אתם מאמינים בתום לב שחומר או תוכן הזמין בשירות או באמצעותו לרבות תוכן משתמש נמצא בשימוש או מנוצל באופן המפר את הזכויות שלכם אנא שלחו לנו מיד הודעה בכתב על כך באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: service@friends-hist.co.il

סודיות ופרטיות

 1. הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר המידע של החברה כאמור לעיל. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.
 2. החברה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה  ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.
 3. מובהר כי החברה לא תמסור מיוזמתה פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שבוצעו באתר. במקרים אלו, החברה רשאית למסור את הפרטים האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשים לא חוקיים באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

אחריות והסרת אחריות

 1. למען הסר ספק, ההסתדרות אינה צד לעסקאות לרכישת כרטיסים דרך האתר או בכלל, ואינה נושאת בשום אחריות הקשורה לביצוע עסקאות אלה.
 2. היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו לאי הגעת הכרטיסים ליעדם – לא תוטל כל אחריות בעניין זה על החברה.
 3. החברה מספקת שירותי מכירת כרטיסים למופעים השונים המועלים באתר החברה ולא תחול עליה כל אחריות בגין תוכן האירועים, ההפקות, ההצגות והמופעים ואירועי התרבות המועלים, וכן לא תחול כל אחריות בגין פרסום מטעה בנוגע לאירועים ולתוכנם, ולא תחול עליה כל אחריות לטענות בנוגע להפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע
 4. החברה שומרת על זכותה לסקר ולצלם את המופעים השונים הנמכרים באתר, על פי שיקול דעתה, וללא חובת הודעה מראש לקהל המשתתף במופע
 5. החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החברה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
 6. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.
 7. "פרינדס" ו/או ההסתדרות, לרבות בעלי מניותיהם, דירקטורים, נושאי משרה או עובדים שלהם לא יחובו בשום מקרה בגין נזקי גוף או כל נזק מיוחד, אקראי, עונשי, תוצאתי או עקיף, לרבות עלויות עבודה, אבדן נתונים, אבדן מוניטין, אבדן רווחים, אבדן חיסכון, אבדן מידע עסקי, או אבדן שימוש או נזק כספי אחר, בקשר או הנובע מתנאי שימוש אלה, השירות או השימוש שלכם או מאי יכולת להשתמש בשירות מכל סיבה שהיא לפי כל תאוריית חבות. 
 8. המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עמדה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אינטרנט אחרים, יש לקבל לכך אישור מהחברה מראש ובכתב.

שונות

 1. החברה רשאית (אך אינה חייבת) לדרוש הצגת תעודת זהות ביחד עם הצגת/מימוש הכרטיסים ביום המופע. 
 2. תנאי שימוש אלה וביצועם ישלטו, יפורשו ויאכפו לפי חוקי מדינת ישראל, על אף עקרונות ברירת הדין או הוראות שיביאו ליישום דין מחוז שיפוט אחר. הצדדים מעניקים בזאת סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
 3. תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות מהווים את ההסכם השלם ביניכם לבין "פרינדס" ביחס לשימוש בשירות וגוברים על כל הסכם קודם או קיים והבנות לעניין נושאים כאמור. נמצאו אי התאמה ו/או סתירה בין תנאי שימוש אלה והאמור בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי החברה ו/או מי מטעמה ביחס לשירות יגברו הוראות תנאי שימוש אלה. 
 4. "פרינדס" שומרת את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת גם או ללא הודעה. במקרה כזה, החברה תפרסם את תנאי השימוש המעודכנים באתר האינטרנט. השימוש הנמשך בשירות שלנו יהיה כפוף לתנאי השימוש שבתוקף באותה עת. אם הודעה שניתנה אינה מקובלת עליכם אתם רשאים להפסיק להשתמש בשירות. אם אינכם מפסיקים להשתמש בשירות תחשבו כמי שקיבל את השינויים כאמור.
 5. תנאי שימוש אלה יחולו גם בכל שדרוג או עדכון עתידי של האתר או בגרסאות חדשות שיסופקו על ידי החברה בקשר עם השירות, אלא אם כן שדרוגים או עדכונים כאמור מלווים בהסכם רישיון נפרד, ובמקרה זה ישלטו תנאי הסכם הרישיון הנפרד כאמור.
 6. קבע בית משפט מוסמך הוראה מתנאי שימוש אלה בלתי חוקית, חסרת תוקף או בלתי אכיפה, יוותרו יתר הוראות תנאי שימוש אלה בתוקף מלא.
 7. אם יש לכם שאלות על תנאי שימוש אלה או אתר האינטרנט שלנו, או השירות בכלל, אנא אל תהססו ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: service@friends-hist.co.il או בטלפון : 074-7646666 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00